loader image

Studii universitare de masterat

În sesiunile iulie și septembrie 2023, admiterea la studiile universitare de masterat se va realiza online, pe platforma informatică a universității  www.admitere.tuiasi.ro , cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor în original.

Număr de locuri pentru sesiunea IULIE 2023 (se va actualiza în curând)

Ingineria materialelor

Materiale avansate şi tehnici de analiză experimentală

Locuri buget:
Locuri taxă:

Ingineria materialelor

Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor

Locuri buget:
Locuri taxă:

Inginerie mecanică

Sisteme industriale pentru tehnologii moderne

Locuri buget:
Locuri taxă:

Inginerie industrială

Ingineria securității şi sănătății în muncă

Locuri buget:
Locuri taxă:


Calendar admitere

Sesiunea iulie 2023

 • Înscrierea candidaților: 10 – 23 iulie
 • Admitere: 20 – 25 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 26 iulie
 • Depunere contestații: 26 – 27 iulie
 • Depunere acte în original: 27 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 29 iulie
 • Depunere acte în original: 30 – 31 iulie

Sesiunea septembrie 2023

 • Înscrierea candidaților: 4 – 15 septembrie
 • Admitere: 13 – 17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Depunere contestații: 18 – 19 septembrie
 • Depunere acte în original: 19 – 20 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 21 septembrie

Metoda de selecție

Ingineria materialelor / MATAE, Ingineria materialelor / TAIPM, Inginerie mecanică / SITM:

MA = 0,5 MF + 0,5 MC

Inginerie industrială / ISSM:

MA = 0,3 MF + 0,7 MC

unde:
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare(licență sau diplomă)
MC – media la verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu (interviu)

Criterii de departajare:
1) media obținută la susținerea lucrării de licență/diplomă
2) media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență


Tematică

TEMATICA pentru verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu:


Taxe admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, în cuantum de 100 lei, se plătește prin:

SAU

 • prin virament bancar la bănci comerciale (Exclus Card REVOLUT) sau  prin Poșta Română în contul:
 • Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
 • COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
 • Cod fiscal: 4701606
 • OBIECTUL PLĂŢII: taxă de înscriere la concursul de admitere

IMPORTANT!  În cazul în care plata nu este realizată de către titularul contului, la Mențiuni se va specifica numele și prenumele candidatului la admitere, obiectul plății (taxă admitere).
În cazuri excepționale, atunci când înscrierea online nu este posibilă, taxa se poate achita la Casieria Facultății S.I.M., prin POS.               


Dosarul de admitere

IMPORTANT! Dosarul în original se va transmite comisiei de admitere după înscrierea online

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa online în contul creat pe platforma de admitere cererea de înscriere, la care anexează copii scanate după:

 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă și foaia matricolă în original;
 • Diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/ studiilor universitare de lungă durată sau diploma echivalentă, în original;
 • Cartea de identitate, în copie “conform cu originalul” ;
 • Certificatul de naştere, în copie “conform cu originalul”;
 • Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui în copie “conform cu originalul” (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • Adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma o formă de studii;
 • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă;
 • 1 dosar plic;
 • două fotografii tip buletin.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs (pe bază de acte doveditoare)- conform Procedurii de admitere:

– copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionat;

– copiii orfani de ambii părinţi;

– candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

– angajații sau copiii angajaților Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Mai multe detalii puteți găsi la adresa: https://www.tuiasi.ro/masterat/


Prezentare masterat MATAE


Taipm

Prezentare masterat TAIPM


SITM

Prezentare masterat SITM


ISSM

Prezentare masterat ISSM